• Wat is bemiddeling en waarom ervoor kiezen?

  Bemiddeling is een waardig en wettelijk alternatief om tot een oplossing te komen in een conflict en dit buiten de rechtbank om. Bij bemiddeling  behouden de betrokken partijen zelf controle over het conflict én over de oplossing ervan. Het resultaat wordt niet door een derde, gedicteerd, maar de partijen werken zelf aan de oplossing. De gesprekken gebeuren op vrijwillige basis, in een meer serene sfeer en er is vertrouwelijkheid en beslotenheid.  De  bemiddelaar is in de eerste plaats onpartijdig. Hij of zij waakt erover dat met ieders wensen en behoeften rekening wordt gehouden. Het bemiddelingstraject en de duur daarvan worden bepaald in functie van en door de partijen. Daardoor kan er snel en efficiënt worden gewerkt en is bemiddeling doorgaans goedkoper dan de klassieke rechtsgang.

 • Wat na de bemiddeling?

  Na elk bemiddelingsgesprek wordt er door de punt-kom bemiddelaar een kort verslag opgesteld. Wanneer partijen met de ondersteuning van de bemiddelaar, samen tot een akkoord komen, wordt dit door de bemiddelaar in een definitieve overeenkomst gegoten. De punt-kom bemiddelaar zal waken over ieders behoeften, belangen en de mogelijke juridische, financiële en fiscale  gevolgen. Indien nodig kan uit het punt-kom netwerk worden gecontacteerd om bijkomende, specifieke informatie te bekomen. Wanneer de wet dit vereist, wordt de overeenkomst ter homologatie neergelegd bij de bevoegde rechtbank.

 • Hoe verloopt de bemiddeling bij punt-kom?

  De bemiddeling verloopt in verschillende fases:

  Van zodra alle partijen akkoord zijn om tot bemiddeling over te gaan, kan u een afspraak maken bij punt-kom op het telefoonnummer +32 (0) 3 434 75 59. Er zal voor u een intakegesprek worden ingepland waarbij de bemiddelaar u meer vertrouwd zal maken met de werkwijze en specifieke kenmerken van bemiddeling en met het bemiddelingskantoor punt-kom. In dit gesprek tracht de bemiddelaar te achterhalen wat er speelt bij partijen en het conflict in kaart te brengen. Na dit gesprek kiezen we voor u de meest aangewezen bemiddelaar van ons team die u verder zal begeleiden. Het staat u ook steeds vrij om zelf de bemiddelaar te kiezen.

  In de daarop volgende gesprekken geeft de bemiddelaar aan iedere partij de ruimte om zijn of haar verhaal te doen. Tevens gaat de bemiddelaar na of dit alles goed begrepen werd door de andere partij(en). De behoeften en de belangen van partijen worden uit elkaar gehaald, zodat ook de inhoud en het conflict apart in kaart kan worden gebracht.

  Hierdoor wordt het kader neergezet dat partijen de ruimte geeft om de verschillende oplossingen van hun conflict naast elkaar te zetten. De voor- en nadelen van deze verschillende oplossingen worden overwogen en wanneer dit helpend kan zijn, geeft de bemiddelaar toelichting omtrent de juridische gevolgen van de gekozen oplossing(en).

  Tenslotte wordt het bekomen akkoord door de bemiddelaar schriftelijk uitgewerkt en in concept aan partijen toegezonden. We lezen samen met partijen de ganse tekst door, passen die aan waar nodig en gaan dan over tot de finale ondertekening. Indien nodig wordt de overeenkomst overgemaakt aan een notaris of aan de rechtbank.

 • Waarom kiezen voor een punt-kom bemiddelaar?

  Alle bemiddelaars bij punt-kom zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en beschikken over een juridische achtergrond. Dit maakt dat de punt-kom bemiddelaar een lange termijn oplossing kan uitwerken die correct is, juridisch onderbouwd én die beantwoordt aan wat de partijen als oplossing verkozen. Ons bemiddelingskantoor volgt hierbij een helder en duidelijk stappenplan zodat partijen op ieder ogenblik waar zij aan toe zijn.

 • Wie behoort tot het netwerk van punt-kom?

  Bij punt-kom bieden we een groot netwerk van deskundigen aan , waaronder psychologen, psychotherapeuten, accountants, notarissen, vastgoedmakelaars, schatters, verzekeringsmakelaars, huishoudhulpen, verhuizers, …. . Wij nemen uw zorg uit handen en schakelen indien gewenst een vertrouwde professionals in om u extra ondersteuning te bieden. Op die manier worden al uw praktische kopzorgen uit handen genomen en kan u zich focussen op de kern van de zaak om tot een goede overeenkomst te komen.

 • Wat houdt een gerechtelijke bemiddeling in zakelijke conflicten in?

  In een vonnis of arrest kan de rechter opdragen dat een bemiddeling tussen partijen gewenst is (of bevolen wordt). Wanneer één van de partijen hierom vraagt, dient de rechter dit toe te staan en te voorzien.

  Hoewel een bemiddeling steeds geacht wordt vrijwillig aangegaan te worden, is deze rechterlijke bevoegdheid mogelijks een inbreuk op deze vrijwilligheid van elke betrokkene. Het staat partijen uiteraard vrij hier al dan niet op in te gaan. Gezien de volgende zitting verdaagd is voor een bepaalde periode, is het anderzijds wel nuttig om dit traject een kans te geven.

 • Wie stelt de rechter als bemiddelaar aan?

  1. Indien partijen bij unaniem akkoord, zelf een bemiddelaar aanduiden, dan wordt deze keuze gevolgd door de rechter. Anders zal de rechter zelf een bemiddelaar aanstellen. Meestal stelt de rechter een erkende bemiddelaar aan dit voorkomt op de lijst van de Federale Bemiddelingscommissie. In zakelijke bemiddelingen is dit echter geen verplichting.
 • Mag mijn advocaat en adviseur aanwezig zijn bij een gerechtelijke bemiddeling?

  Uw advocaat en andere adviseurs, zoals accountant, architect, ingenieur, …, afhankelijk van de kwestie uiteraard, mogen op de bemiddelingsbijeenkomsten aanwezig zijn. In dat geval dienen zij of het bemiddelingsprotocol mee te ondertekenen, of een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

  In elk geval is het nodig dat de wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap steeds persoon aanwezig is op de bemiddelingsgesprekken.

 • Wat betekent de vertrouwelijkheid in een dergelijke setting?

  Elke aanwezige is gehouden aan de absolute geheimhoudingsplicht in een bemiddelingstraject. Overtreding hiervan kan strafrechtelijk beteugeld worden.

  De vertrouwelijkheid houdt in de praktijk in dat geen van de uitgewisselde informatie, verklaringen, documenten, …, in een latere procedure gebruikt mogen worden, tenzij ze (uiteraard) algemeen bekend of beschikbaar zijn.

  Gebeurlijke deelakkoorden, gemaakte toezeggingen en/of afspraken tijdens de bemiddeling verliezen hun betekenis indien de bemiddeling zonder algeheel akkoord beëindigd wordt.

 • Welke communicatie gebeurt er na de rechter?

  De bemiddelaar houdt de rechter op de hoogte van de aanvang van de gerechtelijke bemiddeling, de voortgang en de beëindiging ervan. Meer communicatie wordt niet gedaan, en mag trouwens wettelijk ook niet.

  Bij het beëindigen zonder akkoord wordt eenvoudigweg aan de rechter medegedeeld dat betrokkenen uit elkaar gegaan zijn na veelvuldige pogingen zonder resultaat. Hiervan wordt tevens een beëindigingsbericht opgesteld dat door elke betrokkene gebruikt kan worden. Geen enkele andere communicatie mag hierrond gebeuren.

 • Wij hebben een conflict in het familiebedrijf! Zijn wij de enigen of komt dit vaker voor?

  Conflicten komen vroeg of laat in alle ondernemingen voor. In familiebedrijven zijn de onenigheden mogelijks van een andere aard en komen ze gezien de intensiteit en de passie waarmee familieleden werken in hun bedrijf, haast onvermijdelijk voor!

  In  een familiebedrijf spelen geschillen zich immers vaak af op een emotioneler niveau, het niveau dat verbonden is met de familie. Het ogenschijnlijk conflict verdoezelt vaak de onderliggende spanningen en gevoeligheden. Waar het op het eerste zicht draait om een inhoudelijk probleem (taakverdeling, loon, uurregeling, …) , blijken de relaties tussen de familieleden (waardering, erkenning, gelijkwaardigheid, identiteit,…) vaak de werkelijke basis van de onenigheid te zijn.

  Het is de taak van de bemiddelaar om de verwijten en halsstarrige standpunten te vertalen naar belangen en behoeften en pas daarna, samen met de familieleden op zoek te gaan naar (creatieve) oplossingen.

 • Welke conflicten komen vaak voor in familiebedrijven?

  ° Familiaal vlak:

  • Onopgeloste familiale op persoonlijke conflicten;
  • Onderlinge verloningsverschillen, leefstijlen, privileges;
  • Generatieconflicten;
  • Onderlinge competenties voor functies, opvolging zowel door de kinderen, kleinkinderen, als partners (koude kant), …

  ° Op het vlak van de aandeelhouders:

  • Minderheid <-> meerderheidsaandeelhouders;
  • Aandeelhouders die in het bedrijf werken <> aandeelhouders die niet in het bedrijf werkzaam zijn;
  • Familie aandeelhouders <> externe aandeelhouders
  • Tussen aandeelhouders van verschillende generaties;
  • Tussen aandeelhouders van verschillende takken van de familie

  ° Op het vlak van het bedrijf:

  • Gebrek aan openheid, transparantie en communicatie;
  • Verschil in visie en strategie;
  • Verloning en aanvullende arbeidsvoorwaarden;
  • Geschiktheid voor een functie
 • Hoe kan een punt-kom bemiddelaar ons helpen in een conflict binnen ons familiebedrijf en hoe haat hij/zij te werk?

  De bemiddelaar zal bij het begin van het traject de partijen informatie verschaffen over enerzijds de bemiddeling en  anderzijds het te volgen traject.

  De betrokken partijen gaan zelf, onder leiding van een onpartijdige bemiddelaar trachten om een gerezen geschil op lossen. Hierbij is het van belang dat de uiteindelijk gekozen oplossing gedragen wordt door alle partijen.

  De bemiddelaar luistert in eerste instantie naar ieders belangen en behoeften. Door het stellen van open vragen wordt het probleem gedefinieerd. De bemiddelaar zal de (halsstarrige) standpunten en mogelijke verwijten vertalen in werkelijke belangen en behoeften van partijen. Vanuit deze belangen en behoeften komen partijen bij hun uiteindelijk doel, namelijk een gezamenlijk gedragen en duurzame oplossing.

 • Kunnen wij een bemiddelaar preventief inschakelen?

  De bemiddelaar kan worden ingeschakeld om de communicatie en het onderhandelingsproces tussen partijen te ondersteunen, met als doel om voor alle betrokkenen het meest optimale onderhandelingsresultaat te bekomen. Hierbij is het tevens de taak van de bemiddelaar om de eventuele verborgen agenda’s en de werkelijke kwesties op tafel te krijgen.

  Voor het familiebedrijf is het van belang dat de verschillende spelers tijdig met elkaar in gesprek gaan, met andere woorden voor er een onenigheid ontstaat of meer, voordat het conflict escaleert. Aangezien er geen geschil is en daarom geen openlijke vijandschap, lopen de emoties minder hoog op.

  Het onderhandelingsresultaat kan mogelijks worden vertaald in een familiecharter en/of een aandeelhoudersovereenkomst.

 • Wat is een familiecharter?

  Een familiecharter is het huishoudelijk reglement van het familiebedrijf. Dit document beschrijft hoe de aandeelhouders-familieleden omgaan met het bedrijf en met elkaar. Het charter biedt de familie een houvast op het moment dat ze geconfronteerd wordt met vragen, problemen en conflicten in het bedrijf. Het is dus raadzaam om het charter in een vroege fase op te stellen en verkieselijk voor het ontstaan van enig geschil.

  Een goed familiecharter houdt rekening met de missie, visie en waarde van het specifieke familiebedrijf. Deze visie kan onder meer betrekking hebben op de verloning van familieleden, de voorwaarden voor tewerkstelling (soort diploma, ervaring, het doorlopen van het bedrijf,..) van kinderen, kleinkinderen en schoonfamilie. Ook de opvolging binnen het bedrijf kan een plaatst krijgen binnen het charter.

  Het is dus van belang dat het charter steeds op maat van de familie en het bedrijf wordt geschreven  en dat het niet wordt herleid tot een document waaronder slechts een handtekening ter aanvaarding moet worden geplaatst.

 • Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

  Een aandeelhoudersovereenkomst kan een aanvulling zijn op de vennootschapsrechtelijke bepalingen die reeds zijn opgenomen in het Wetboek. Zaken die onvoldoende zijn behandeld in de wet of in de statuten, kunnen worden opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Men kan hierbij onder meer denken aan de overdraagbaarheid van aandelen, de winstbestemming, het bestuur en een geschillenregeling op het niveau van het bestuursorgaan of de algemene vergadering,..

  Een bijkomend voordeel is dat waarbij de statuten openbaar worden gemaakt, een aandelenovereenkomst een discreet karakter heeft.

 • Wat zijn de tarieven van punt-kom?

  Voor het eerste verkennend gesprek wordt een bedrag aangerekend van € 100. In dit gesprek wordt het bemiddelingsprotocol overlopen met inbegrip van de financiële afspraken. Er kan worden betaald met bancontact.

  De punt-kom bemiddelaar werkt aan een uurtarief. Familiale bemiddelingen zijn BTW-vrij,  bij burgerlijke- en handelsbemiddelingen daarentegen dient er rekening te worden gehouden met het bijkomend bedrag van 21% BTW.

  Wanneer het dossier wordt afgesloten, zal u een eindafrekening ontvangen met een duidelijk overzicht van de gemaakte kosten en prestaties, en waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de reeds betaalde bemiddelingsuren.

 • Kan ik zelf een bemiddelaar binnen punt-kom kiezen?

  Bij punt-kom wordt er steeds gewerkt met een verkennend intakegesprek. Na dit gesprek kiezen we voor u de meest aangewezen bemiddelaar die u verder zal begeleiden. Iedere punt-kom bemiddelaar bezit uiteraard een eigen persoonlijkheid en specialisatie.

  Het staat u ook steeds vrij om zelf de bemiddelaar te kiezen. In dat geval kan u dit aangeven bij het maken van uw eerste afspraak.

 • Kunnen er aparte gesprekken plaatsvinden?

  Bij voorkeur vindt een bemiddelingsgesprek plaats in het bijzijn van alle partijen. Wanneer de bemiddelaar echter merkt dat er niet voluit kan worden gesproken of wanneer partijen erom vragen, is er steeds de mogelijkheid dat de bemiddelaar in aparte gesprekken met alle partijen op zoek gaat naar de werkelijke belangen en de elementen die het gesprek blokkeren. Op het einde van deze aparte gesprekken zal de bemiddelaar steeds vragen wat wel en wat niet aan de andere partij(en) mag worden meegedeeld.

 • Op welke locatie kunnen de bemiddelingsgesprekken plaatsvinden?

  De gesprekken vinden gebruikelijk plaats in ons kantoor te Antwerpen, Kasteelstraat 25. Tevens bieden wij de mogelijkheid om bemiddelingsgesprekken te laten doorgaan op verschillende locaties in de regio Antwerpen, waaronder in het Advox kantoor te Brasschaat, Bredabaan 652. Wenst u de bemiddeling te laten doorgaan in uw bedrijf, in het kantoor van uw huisnotaris, of --bankier, of -accountant dan kan dit eveneens op uw verzoek.

 • Wanneer kan ik punt-kom bereiken?

  Het bemiddelingskantoor is bereikbaar tijdens werkdagen van maandag tot en met donderdag van 9u-17u en op vrijdag van 9u-16u op het telefoonnummer +32 (0)3 434 75 59.

  U kan ons eveneens per e-mail contacteren via info@punt-kom.be. Doorgaans zal uw vraag binnen de 24u beantwoord worden. Tijdens het weekend en op feestdagen is ons kantoor gesloten.

 • Wat gebeurt er met de woning bij scheiding?

  U hebt besloten om te scheiden, maar u bezit samen met uw echtgen(o)ote een huis of appartement? Wat gebeurt er met dit huis? Wie mag er blijven wonen? Wat is de waarde van uw appartement? Allemaal vragen waar de punt-kom bemiddelaar u mee kan helpen. Allereerst hebt u de mogelijkheid om de gemeenschappelijke woning te verkopen: u kan dit zelf in handen nemen of de verkoop toevertrouwen aan een makelaar of notaris.

  Daarnaast kan er voor gekozen worden dat een van beide partijen in het appartement of het huis blijft wonen. De andere partij zal dan afstand doen (tegen vergoeding) van zijn deel van het huis of appartement. Tenslotte bent u in de mogelijkheid om de woning voor een termijn van 5 jaar in onverdeeldheid te houden. Uiteraard moeten ook hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. Door zijn of haar juridische achtergrond is de punt-kom bemiddelaar de juiste persoon om u hierbij te begeleiden.

 • Co-ouderschap: wat betekent dit?

  In de wet van 1995 wordt de term “co-ouderschap” opgenomen;

  Deze term verwijst naar het feit dat beide ouders samen ouder zijn en samen belangrijke beslissingen m.b.t. hun gezamenlijke kinderen nemen;

  Men spreekt ook wel eens van het “ gezagsco-ouderschap “, wat in België de regel is. De tegenhanger van dit gezagsco-ouderschap is de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag door 1 ouder, een uitzonderingsmaatregel die enkel in een zeer kleine minderheid van de gevallen wordt toegepast.

  Bij een gezagsco-ouderschap heeft men nog steeds de keuze om het verblijf van de kinderen ongelijk te verdelen.

  Wanneer de kinderen evenveel tijd verblijven bij ieder van hun ouders, spreekt men van een verblijfsco-ouderschap; de meest voorkomende invulling hiervan is een week-weekregeling; uiteraard zijn ook andere regelingen mogelijk vb wissel om de 2 weken, halfwekelijks, … ). De haalbaarheid van de regeling wordt steeds getoetst aan het belang van de kinderen.

  Tenslotte spreekt men eveneens van het fiscaal co-ouderschap. Dit betekent dat beide ouders elk de helft krijgen van de volledige verhoging van de belastingvrije som, door het fiscaal ten laste hebben van een kind. Het fiscaal voordeel voor kinderen kan nooit worden gecombineerd met de fiscale aftrek van de onderhoudsbijdragen die voor de kinderen worden betaald.

 • Wat gebeurt er als mijn buur in mijn appartementsgbouw zijn kosten niet voldoet?

  De syndicus van uw gebouw zal aan alle eigenaars op vaste tijdstippen een bijdrage vragen in de kosten. Deze kosten hebben enerzijds betrekking op de kosten verbonden aan uw eigen appartement en anderzijds op de kosten verbonden aan de gemeenschappelijke delen. De verhouding van uw bijdrage in de gemeenschappelijke delen wordt berekend volgens het aantal aandelen dat uw appartement heeft in deze gemeenschappelijke delen ( de zogenaamde ../1.000sten of …/10.000sten). Wanneer uw buur geruime tijd zijn bijdrage niet betaalt wat gebeurt er dan? In het slechtste geval zullen zijn kosten gedragen moeten worden door de andere mede-eigenaars, ook u dus! De punt-kom bemiddelaar bezit de nodige expertise om hierin te bemiddelen op vraag van alle betrokken partijen. Het is immers niet altijd zo dat financiële problemen uw buur tegenhouden om te betalen. Indien het wel gaat over betalingsmoeilijkheden, kan gekeken worden welke pistes kunnen bewandeld worden, ook de juridische.

 • Mag ik de gang aan mijn appartement schilderen?

  Uw appartement bevindt zich in de rechtervleugel van het gebouw. De gang die leidt tot aan uw appartement wordt enkel en alleen door u en uw buur gebruikt. Het lijkt voor u en uw aanpalende buur dan ook evident dat u samen de kleur van deze gang kiest! Volgens de syndicus mag dit niet. De basisakte kan hierbij soelaas bieden, maar als het kiezen van een kleur een conflict wordt, kan bemiddeling helpen om te peilen naar ieders behoeften en belangen.

 • Wat gebeurt er met de terugkeerprocedure als er cross-border mediation wordt opgestart?

  De terugkeerprocedure is een juridische procedure dat wordt opgestart in het land waar de kinderen onwettig worden achtergehouden of naartoe zijn gebracht.
  De aanleiding van deze procedure is een schriftelijke aanvraag via de Centrale Autoriteiten in het land waar de kinderen hun gewone verblijfplaats hadden.
  Deze procedure wordt opgestart met oog om de kinderen terug te laten keren naar het land waar ze hun gewone verblijfplaats hadden, en is gebonden aan strikte termijnen.
  Indien de ouders beslissen om verder te gaan in het traject van cross-border mediation, zal de terugkeerprocedure on hold worden gezet.
  Wanneer er een akkoord wordt bereikt in het kader van de cross-border mediation, kan dit eenvoudig worden meegedeeld aan de rechtbank waar de terugkeerprocedure hangende is.
  ndien er geen akkoord wordt bereikt, kan de zaak voor de rechtbank opnieuw geactiveerd worden zonder dat er opnieuw een aanvraag moet worden ingediend via de Centrale Autoriteiten.

 • Wat is de meerwaarde van een punt-kom bemiddelaar bij (interne) reorganisaties?

  Een reorganisatieplan kan nog zo mooi uitgetekend zijn, als je je managementteam, je leidinggevenden of je medewerkers niet mee hebt in je verhaal, dan is de kick-off ervan al bij voorbaat gedoemd.

  Betrokken worden bij de organisatie en dus ook bij de reorganisatie biedt medewerkers de noodzakelijke aansporing om zich ten volle te laten zien en in te zetten voor deze organisatie en haar doelstellingen.

  Hoe bereik je deze betrokkenheid en medewerking van al je personeel aan het nieuwe plan dat werd uitgetekend in het belang van de organisatie? Mogelijks loopt dit plan niet perfect gelijk of druist het zelfs in met de individuele vooruitzichten en belangen van je medewerkers.

  Het is in deze mogelijke tegenstelling dat net een cruciale rol is weggelegd voor de punt-kom bemiddelaar. Met zijn of haar ervaring in bemiddeling in familiale en andere organisaties, zal de punt-kom bemiddelaar aan iedere betrokkene bij de reorganisatie het vertrouwen en de ruimte geven om zijn of haar kijk op het verhaal mee te geven, alsook ieders belangen en de daaraan gekoppelde behoeften in kaart brengen. Doordat de punt-kom bemiddelaar ook oog heeft voor de relationele aspecten (veiligheid, vertrouwen, openheid), wordt de ruimte geschept om met kennis van zaken en de betrokkenheid van alle medewerkers, samen het nieuwe verhaal te schrijven.

  Daar waar de ondernemer of directie zelf zorg draagt voor de bredere inhoud van de gesprekken, staat de bemiddelaar in voor de regie ervan. Door de creatie van deze dynamiek worden onverwachte hindernissen op het veranderingsparcours niet ontweken, maar wel gezamenlijk aangepakt om hiermee een nieuwe toekomst voor alle betrokkenen te creëren.

 • Waarom zou u een bemiddelaar inschakelen bij onderhandeling over een overeenkomst?

  Bij een overname of bij een langdurige- of projectsamenwerking ontstaat er mogelijks ruis op de lijn in de onderhandelingen over de finale aspecten van de overeenkomst. Dit gebeurt doordat niet elke partij zich duidelijk en haarscherp uitspreekt over zij of haar wensen en belangen met het oog op de inhoud en de redactie van de overeenkomst.

  Wanneer het voor een of meerdere partijen niet veilig genoeg aanvoelt om onder meer gevoelige onderwerpen op tafel te leggen, creëert dit een onevenwicht tussen betrokkenen. Zelfs de partij die denkt een voordeel te halen uit de omstandigheid dat de andere partij zijn belangen niet scherp op tafel legt, is hiermee niet gebaat op langere termijn. De ‘benadeelde’ partij zal zich immers wat gewrongen voelen in de bereikte situatie…

  Een punt-kom bemiddelaar zorgt voor het proces van de onderhandelingen en schept hierbij een kader van vertrouwen en veiligheid, waarbij hij of zij nagaat of eenieders belangen en behoeften volledig aan bod zijn gekomen in de onderhandelingen.

  Een overeenkomst waarbij tegemoet wordt gekomen aan ieders belangen en met respect voor eenieders behoeften, draagt bij aan een duurzame samenwerking. De ervaring van dit proces zorgt ervoor dat ook toekomstige fricties tussen partijen of onduidelijkheden, sneller uitgeklaard kunnen worden.