• Wat houdt een gerechtelijke bemiddeling in zakelijke conflicten in?

  In een vonnis of arrest kan de rechter opdragen dat een bemiddeling tussen partijen gewenst is (of bevolen wordt). Wanneer één van de partijen hierom vraagt, dient de rechter dit toe te staan en te voorzien.

  Hoewel een bemiddeling steeds geacht wordt vrijwillig aangegaan te worden, is deze rechterlijke bevoegdheid mogelijks een inbreuk op deze vrijwilligheid van elke betrokkene. Het staat partijen uiteraard vrij hier al dan niet op in te gaan. Gezien de volgende zitting verdaagd is voor een bepaalde periode, is het anderzijds wel nuttig om dit traject een kans te geven.

 • Wie stelt de rechter als bemiddelaar aan?

  1. Indien partijen bij unaniem akkoord, zelf een bemiddelaar aanduiden, dan wordt deze keuze gevolgd door de rechter. Anders zal de rechter zelf een bemiddelaar aanstellen. Meestal stelt de rechter een erkende bemiddelaar aan dit voorkomt op de lijst van de Federale Bemiddelingscommissie. In zakelijke bemiddelingen is dit echter geen verplichting.
 • Mag mijn advocaat en adviseur aanwezig zijn bij een gerechtelijke bemiddeling?

  Uw advocaat en andere adviseurs, zoals accountant, architect, ingenieur, …, afhankelijk van de kwestie uiteraard, mogen op de bemiddelingsbijeenkomsten aanwezig zijn. In dat geval dienen zij of het bemiddelingsprotocol mee te ondertekenen, of een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

  In elk geval is het nodig dat de wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap steeds persoon aanwezig is op de bemiddelingsgesprekken.

 • Wat betekent de vertrouwelijkheid in een dergelijke setting?

  Elke aanwezige is gehouden aan de absolute geheimhoudingsplicht in een bemiddelingstraject. Overtreding hiervan kan strafrechtelijk beteugeld worden.

  De vertrouwelijkheid houdt in de praktijk in dat geen van de uitgewisselde informatie, verklaringen, documenten, …, in een latere procedure gebruikt mogen worden, tenzij ze (uiteraard) algemeen bekend of beschikbaar zijn.

  Gebeurlijke deelakkoorden, gemaakte toezeggingen en/of afspraken tijdens de bemiddeling verliezen hun betekenis indien de bemiddeling zonder algeheel akkoord beëindigd wordt.

 • Welke communicatie gebeurt er na de rechter?

  De bemiddelaar houdt de rechter op de hoogte van de aanvang van de gerechtelijke bemiddeling, de voortgang en de beëindiging ervan. Meer communicatie wordt niet gedaan, en mag trouwens wettelijk ook niet.

  Bij het beëindigen zonder akkoord wordt eenvoudigweg aan de rechter medegedeeld dat betrokkenen uit elkaar gegaan zijn na veelvuldige pogingen zonder resultaat. Hiervan wordt tevens een beëindigingsbericht opgesteld dat door elke betrokkene gebruikt kan worden. Geen enkele andere communicatie mag hierrond gebeuren.