• Wij hebben een conflict in het familiebedrijf! Zijn wij de enigen of komt dit vaker voor?

  Conflicten komen vroeg of laat in alle ondernemingen voor. In familiebedrijven zijn de onenigheden mogelijks van een andere aard en komen ze gezien de intensiteit en de passie waarmee familieleden werken in hun bedrijf, haast onvermijdelijk voor!

  In  een familiebedrijf spelen geschillen zich immers vaak af op een emotioneler niveau, het niveau dat verbonden is met de familie. Het ogenschijnlijk conflict verdoezelt vaak de onderliggende spanningen en gevoeligheden. Waar het op het eerste zicht draait om een inhoudelijk probleem (taakverdeling, loon, uurregeling, …) , blijken de relaties tussen de familieleden (waardering, erkenning, gelijkwaardigheid, identiteit,…) vaak de werkelijke basis van de onenigheid te zijn.

  Het is de taak van de bemiddelaar om de verwijten en halsstarrige standpunten te vertalen naar belangen en behoeften en pas daarna, samen met de familieleden op zoek te gaan naar (creatieve) oplossingen.

 • Welke conflicten komen vaak voor in familiebedrijven?

  ° Familiaal vlak:

  • Onopgeloste familiale op persoonlijke conflicten;
  • Onderlinge verloningsverschillen, leefstijlen, privileges;
  • Generatieconflicten;
  • Onderlinge competenties voor functies, opvolging zowel door de kinderen, kleinkinderen, als partners (koude kant), …

  ° Op het vlak van de aandeelhouders:

  • Minderheid <-> meerderheidsaandeelhouders;
  • Aandeelhouders die in het bedrijf werken <> aandeelhouders die niet in het bedrijf werkzaam zijn;
  • Familie aandeelhouders <> externe aandeelhouders
  • Tussen aandeelhouders van verschillende generaties;
  • Tussen aandeelhouders van verschillende takken van de familie

  ° Op het vlak van het bedrijf:

  • Gebrek aan openheid, transparantie en communicatie;
  • Verschil in visie en strategie;
  • Verloning en aanvullende arbeidsvoorwaarden;
  • Geschiktheid voor een functie
 • Hoe kan een punt-kom bemiddelaar ons helpen in een conflict binnen ons familiebedrijf en hoe haat hij/zij te werk?

  De bemiddelaar zal bij het begin van het traject de partijen informatie verschaffen over enerzijds de bemiddeling en  anderzijds het te volgen traject.

  De betrokken partijen gaan zelf, onder leiding van een onpartijdige bemiddelaar trachten om een gerezen geschil op lossen. Hierbij is het van belang dat de uiteindelijk gekozen oplossing gedragen wordt door alle partijen.

  De bemiddelaar luistert in eerste instantie naar ieders belangen en behoeften. Door het stellen van open vragen wordt het probleem gedefinieerd. De bemiddelaar zal de (halsstarrige) standpunten en mogelijke verwijten vertalen in werkelijke belangen en behoeften van partijen. Vanuit deze belangen en behoeften komen partijen bij hun uiteindelijk doel, namelijk een gezamenlijk gedragen en duurzame oplossing.

 • Kunnen wij een bemiddelaar preventief inschakelen?

  De bemiddelaar kan worden ingeschakeld om de communicatie en het onderhandelingsproces tussen partijen te ondersteunen, met als doel om voor alle betrokkenen het meest optimale onderhandelingsresultaat te bekomen. Hierbij is het tevens de taak van de bemiddelaar om de eventuele verborgen agenda’s en de werkelijke kwesties op tafel te krijgen.

  Voor het familiebedrijf is het van belang dat de verschillende spelers tijdig met elkaar in gesprek gaan, met andere woorden voor er een onenigheid ontstaat of meer, voordat het conflict escaleert. Aangezien er geen geschil is en daarom geen openlijke vijandschap, lopen de emoties minder hoog op.

  Het onderhandelingsresultaat kan mogelijks worden vertaald in een familiecharter en/of een aandeelhoudersovereenkomst.

 • Wat is een familiecharter?

  Een familiecharter is het huishoudelijk reglement van het familiebedrijf. Dit document beschrijft hoe de aandeelhouders-familieleden omgaan met het bedrijf en met elkaar. Het charter biedt de familie een houvast op het moment dat ze geconfronteerd wordt met vragen, problemen en conflicten in het bedrijf. Het is dus raadzaam om het charter in een vroege fase op te stellen en verkieselijk voor het ontstaan van enig geschil.

  Een goed familiecharter houdt rekening met de missie, visie en waarde van het specifieke familiebedrijf. Deze visie kan onder meer betrekking hebben op de verloning van familieleden, de voorwaarden voor tewerkstelling (soort diploma, ervaring, het doorlopen van het bedrijf,..) van kinderen, kleinkinderen en schoonfamilie. Ook de opvolging binnen het bedrijf kan een plaatst krijgen binnen het charter.

  Het is dus van belang dat het charter steeds op maat van de familie en het bedrijf wordt geschreven  en dat het niet wordt herleid tot een document waaronder slechts een handtekening ter aanvaarding moet worden geplaatst.

 • Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

  Een aandeelhoudersovereenkomst kan een aanvulling zijn op de vennootschapsrechtelijke bepalingen die reeds zijn opgenomen in het Wetboek. Zaken die onvoldoende zijn behandeld in de wet of in de statuten, kunnen worden opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst. Men kan hierbij onder meer denken aan de overdraagbaarheid van aandelen, de winstbestemming, het bestuur en een geschillenregeling op het niveau van het bestuursorgaan of de algemene vergadering,..

  Een bijkomend voordeel is dat waarbij de statuten openbaar worden gemaakt, een aandelenovereenkomst een discreet karakter heeft.